Pasport stavby

Informace k pasportu / pasportizaci stavby Zjisti vícRovnou na kontakt
pasport

Požadavek stavebního úřadu

Požaduje po vás stavební úřad pasport stavby? Zpracujeme ho včetně zaměření na místě, případně doplníme potřebné doklady.

Zpracujeme obvykle do 10 dnů.

Co je to pasport stavby

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Pasport stavby slouží i k legalizaci černé stavby (tzn. není zapsána v katastru nemovitostí).

Typy pasportu

– Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem – bez kontroly skutečného stavu.

– Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu.

– Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální dokumentace.

– Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy a fotodokumentace stavby.

– Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby).

 

Jaké právní předpisy platí 

Pro uchovávání dokumentace stavby, pořizování a ověření dokumentace skutečného provedení stavby?

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Obecně:

Dle ustanovení § 125 stavebního zákona: vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pokud vlastník stavby nemá ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.

Potřebujete pasport? Tak napište:

3 + 11 =

email

Kontakt na projektanta

info@projektyryznar.cz
+420 737 814 161

Těším se na vás
Jakub Rýznar, projektant